Benimaimó, vénda de

Benimaimó, vénda de HIST En constituir-se les véndes ( vénda) parroquials de Sant Mateu , inicialment s’anomenà de Portmany la vénda que més endavant va dir-se i es diu de Benimaimó. [JMC]

GEO És a la banda de migjorn de la parròquia de Sant Mateu d’Albarca, al terme municipal de Sant Antoni de Portmany, l’única que es troba geogràficament allunyada de l’església. Limita al nord amb la vénda de Can Miquel Cires , al nord-est amb la des Racó d’Alcalà , a l’est amb la parròquia de Santa Gertrudis (terme municipal de Santa Eulària des Riu), al sud amb la de Sant Rafel de Forca i a l’oest amb la de Sant Antoni de Portmany. Correspon a una àrea relativament elevada i de relleu molt irregular. Gairebé tot el seu territori és a més de 150 m d’altura sobre el nivell del mar, a excepció de l’extrem sud, amb una cota mínima al voltant dels 130 m. Les màximes altures s’assoleixen al límit amb es Racó d’Alcalà, amb els 261 m del puig d’en Tur, abans conegut també com puig d’Alcalà. A l’oest, els diversos cimerols del puig d’en Secorrat arriben als 236 m. Totes aquestes elevacions i els relleus intricats corresponen al que són els estreps meridionals de la sèrie muntanyenca des Amunts, que conforma tot el sector nord de l’illa d’Eivissa. En certa manera, aquesta zona fa com d’esglaó entre es Amunts, al nord, i les àrees més baixes i planes que hi ha més al sud (valls del riu de Santa Eulària i de sa Llavanera, pla de Portmany o de Sant Antoni).

És una àrea no gaire humida superficialment, però on sembla haver-hi un grau elevat d’infiltració i una important circulació subterrània, com indica el fet que per les seues zones extremes circulin o hi neixin alguns dels torrents més importants de l’illa. A l’extrem nord-oest hi ha una petita part del curs mitjà del torrent de Buscastell, just on comença l’àrea dels horts i els molins d’aigua. Precisament la principal surgència de tot el torrent (es Broll ) és geogràficament dins Benimaimó, tot i que les seues aigües entren de seguida a Buscastell. La major part de la vénda, però, aboca les seues aigües en direcció sud i sud-est. Les de més al sud van a formar el torrent de sa Bassa Roja, que també acaba dirigint-se cap al pla de Sant Antoni, a través del torrent de Buscastell. Només una petita carena fa de divisòria entre el torrent de sa Bassa Roja i diversos canals que, en direcció sud-est, acaben unint-se i formen el torrent de sa Llavanera, el curs que travessa tot el pla de Vila.

El tipus de sòl més habitual a la vénda de Benimaimó és el calcari, terra prima i sovent pedregosa, i només en el fons dels torrents s’assoleixen, en alguns llocs, bons nivells de rentat i de dipòsits d’al·luvions que constitueixen terres roges bastant més fèrtils. La vegetació natural ocupa les zones més elevades i amb més pendent i també alguns redols al centre de la vénda, corresponents a camps de conreu abandonats més o menys recentment, on primer apareixen els estepars, després es va densificant la brolla i hi creix el pi, arbre que conforma el paisatge natural de la vénda i de quasi tota l’illa. Aquesta brolla suporta bé la sequera, a diferència de les espècies que hi ha al fons del torrent de Buscastell, específiques d’aquestes àrees molt humides (argelagues, baladres, alocs, etc.).

El poblament és del tot dispers i és compost per devers una cinquantena de cases repartides de manera bastant uniforme per tota la vénda. La majoria són velles cases pageses, moltes d’elles avui abandonades. Aquesta comarca ha patit fortament l’èxode rural, sobretot a partir dels anys seixanta, i avui es troba en un procés evident de despoblament i d’envelliment de la població. Sovent només queda la gent gran, mentre que els jóvens han emigrat a altres àrees de l’illa; només algunes famílies estrangeres s’han establert de nou a la vénda els últims anys, tret de casos excepcionals. El fenomen ja sembla irreversible, per tal com, en haver marxat molta gent jove, la natalitat és massa baixa per autoreproduir la població actual. Les activitats econòmiques, centrades en el sector primari, també estan sota mínims, mentre que no hi ha hagut desenvolupament de cap altre sector econòmic. La terra, cultivada fins fa pocs anys de manera extensiva, amb cereals i arbres (garrovers sobretot, però també oliveres, ametllers, figueres, etc.), emprant la tècnica del guaret, es va abandonant progressivament. Unes poques hisendes se sembren encara; altres es roturen però no se sembren, i se’n recullen els fruits dels arbres; en altres només es recullen els fruits, i en moltes ni tan sols això. Cada vegada guanya més terreny la vegetació natural. Cal assenyalar que els que queden treballant la terra són els jubilats que viuen a la vénda, i també que els últims anys s’ha agreujat el problema de la manca d’aigua a causa de la sequera, però sobretot de la sobreexplotació dels aqüífers de tota l’illa.

La via principal de comunicació que travessa la vénda és la que va d’oest a est per la banda de migjorn, provinent de Forada, i acaba a la carretera de Sant Mateu, que discorre en direcció sud-nord per la vénda des Racó d’Alcalà. La resta de camins no estan en gaire bon estat, Són els que travessen Benimaimó en diversos sentits i després es dirigeixen cap a la carretera de Sant Mateu. Benimaimó és una vénda de la parròquia de Sant Mateu, però només existeix a efectes eclesiàstics, ja que l’Ajuntament de Sant Antoni no fa ús aquestes divisions tradicionals del camp eivissenc. Tota la vénda ha estat valorada per la Llei d’Espais Naturals de les Illes Balears com a part integrant de l’àrea complexa des Amunts d’Eivissa. Una petita franja occidental (el puig d’en Secorrat) és considerada Àrea Natural d’Especial Interès, mentre que la resta rep la qualificació d’Àrea Rural d’Interès Paisatgístic. [JPS]


Descàrregues

 Descarregar veu en format pdf

Col·laboradors


Bústia de suggeriments

L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera en línia creix cada dia gràcies a la participació de gent com tu. Pots col·laborar-hi suggerint millores en la redacció d'alguna veu, afegint-hi fotografies o enviant-nos el teu comentari. Segueix el següent enllaç per deixar-nos la teua aportació: Bústia de suggeriments